Slovenská verzia/Česká verze

12 krokov S.E.A. ( Anonymných jednotlivcov s duchovnými zážitkami).

 1. Priznávame, že sme bezmocní nad dôsledkami nášho duchovného prežívania – inými slovami – náš život sa stal nezvládnuteľným.
 2. Došli sme k poznaniu, že existuje väčšia Sila ako my, ktorá nám môže pomôcť navrátiť nás k duševnej pohode a rovnováhe.
 3. Rozhodli sme sa odovzdať našu vôľu a naše životy do starostlivosti Boha (pričom ponechávame na slobodnej vôli každého z nás, ako rozumie pojmu Boh).
 4. Rozhodli sme sa hľadať sami seba, prehodnotiť našu minulosť, a bez akéhokoľvek strachu vyhodnotiť v čom spočívajú naše silné a slabé stránky.
 5. Priznali sme pred Bohom, sebou samým a tiež pred našimi blížnymi presnú podstatu našich hriechov.
 6. Sme plne pripravení nechať Boha odstrániť všetky tieto chyby (hriechy) nášho charakteru.
 7. S pokorou žiadame Boha o odstránenie našich nedostatkov.
 8. Vytvorili sme zoznam všetkých osôb, ktorým sme ublížili, vrátane nás samých, a sme ochotní nahradiť škodu všetkým tým, ktorým sme ublížili.
 9. Všade kde to len bolo možné sme sa snažili nahradiť škody spôsobené priamo tým osobám, ktorým sme ublížili,  s výnimkou situácie, v rámci ktorej by takéto nahradenie škody mohlo týmto alebo iným osobám ublížiť .
 10. Aj naďalej pokračujeme v každodennom hľadaní a vyhodnocovaní našich slabých aj silných stránok, ktoré sú súčasťou nášho charakteru a keď urobíme chybu, ihneď sa to snažíme priznať a napraviť.
 11. Snažíme sa prostredníctvom modlitby a meditácie zlepšiť náš vedomý kontakt s Bohom, (pričom nechávame na slobodnej vôli každého z nás, ako pojmu Boh rozumie). Cieľ našej modlitby je jediný: spoznať Božiu vôľu a jeho zámer s nami, aby sme mali silu ho nielen prijať, ale aj uskutočniť.
 12. Nakoľko sme v dôsledku týchto (12) krokov zažili duchovnú transformáciu, pokúsime sa naše posolstvo tlmočiť aj ostatným a zároveň uplatniť vyššie uvedené princípy vo všetkých našich následných krokoch.

12 Tradícií Anonymných jednotlivcov s duchovnými zážitkami.

1.        Naše spoločné blaho by malo byť na prvom mieste; Duchovné prežívanie a vývin každého z nás záleží na jednote dosiahnutej v rámci S.E.A.

2.        Pre účely našej skupiny existuje iba jedna konečná autorita – a tou je milujúci Boh, tak ako je schopný sa prejaviť vo svedomí tejto skupiny. Lídri našej skupiny nerozkazujú a nevládnu. Sú iba služobníci, ktorým bola daná dôvera.

3.        Jedinou požiadavkou na členstvo v  S.E.A. je túžba integrovať duchovné prebudenie a zážitky.

4.        Každá skupina by mala pracovať autonómne, s výnimkou záležitostí ovplyvňujúcich iné skupiny alebo S.E.A. ako celok.

5.        Každá skupina má iba jeden primárny účel – odovzdať svoje posolstvo duchovne rozvíjajúcim sa osobám s pretrvávajúcimi problémami.

6.        S.E.A. skupina by nikdy nemala schvaľovať, financovať alebo zapožičiavať svoje meno akýmkoľvek akciám, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s jej činnosťou. Je to z toho dôvodu, aby nás problémy spojené s peniazmi, majetkom a prestížou, ktoré by hypoteticky v rámci našej činnosti mohli vzniknúť, neodklonili od primárneho účelu.

7.        Každá S.E.A. skupina by mala byť plne sebestačná a neprijímať finančné príspevky od tretích strán. 

8.        S.E.A. skupiny by mali združovať výlučne neprofesionálov. Naše strediská služieb však majú povolené zamestnávať špeciálnych pracovníkov.

9.        S.E.A. by sa nemalo premeniť na organizované združenie; môžeme však vytvárať služobné poradné orgány alebo výbory priamo zodpovedné tým, ktorým sú určené.

10.    S.E.A. nedisponuje žiadnymi názormi, ktoré sa týkajú vonkajších záležitostí. Z toho dôvodu by sa S.E.A. nemal  zúčastňovať verejných diskusií.

11.    Naša politika v oblasti vzťahov s verejnosťou je založená skôr na spontánnej príťažlivosti pre iných ako na propagácii; našim záujmom je udržiavať osobnú anonymitu aj na mediálnej úrovni t.j. v rámci tlače, rozhlasu a televízie.

12.    Dodržiavanie anonymity je duchovným základom všetkých našich tradícií. Má nám pripomínať, že zásady sú dôležitejšie ako prestíž jednotlivých osobností.

Dvanásť užitočných konceptov S.E.A. (Anonymných jednotlivcov s duchovnými zážitkami)

Stali sme sa súčasťou S.E.A., aby sme sa naučili žiť novým spôsobom života prostredníctvom dvanásťkrokového programu skupiny Anonymných Emócií, ktorý pozostáva z Dvanástich krokov, Dvanástich tradícií, konceptov, motlidby Pokoja, sloganov, duchovných vstupov pod názvom “Len pre dnešok”, S.E.A. literatúry, týždenných stretnutí, telefonických a osobných kontaktov a zároveň preto, aby sme sa naučili žiť tento program krok po kroku. Neprichádzame riešiť problémy inej osoby – prichádzame riešiť seba samého a zdieľať naše skúsenosti,silu a nádej s ostatnými.

Sme experti len na naše vlastné príbehy, na to, ako sa snažíme prežívať a precítiť tento program a na to, ako program funguje pre nás a čo S.E.A. pre nás robí. Nikto nehovorí za S.E.A. ako celok.

Rešpektujeme anonymitu – nepýtame sa žiadne otázky. Snažíme sa vytvoriť atmosféru lásky a prijatia. Je nám jedno kto ste, alebo čo ste urobili. Skrátka ste u nás vítaní.

Nesúdime; nekritizujeme; nehádame sa. Neposkytujeme rady týkajúce sa osobných alebo rodinných záležitostí.

S.E.A. nie našim nástrojom na neustále opakovanie toho, čo nás trápi. Je spôsobom, ako sa naučiť oddeliť sa od našich problémov. Súčasťou dosiahnutia stavu pokoja je aj schopnosť nažívať v pokoji s našimi nevyriešenými problémami.

Nikdy nehovoríme o náboženstve, politike, otázkach týkajúcich sa vnútorných alebo medzinárodných záležitostí, alebo iných systémov viery alebo stratégií. S.E.A. sa nevyjadruje k žiadnym otázkam existujúcim mimo jeho pôsobnosti.

S.E.A. je duchovný, nie náboženský program. Neobhajujeme žiadny konkrétny systém viery.

Náš program navrhuje veriť v Silu a Moc, ktorá je väčšia ako my – inými slovami verit v silu “Boha, avšak tak, ako ho chápe každý z nás.“ Toto chápanie môže byť ľudská láska, sila dobra, náš S.E.A. program, príroda, vesmír, Boh, alebo akýkoľvek subjekt, ktorého si člen zvolí ako symbol osobnej vyššej moci.

Program S.E.A. je tu na to, aby sme ho využívali, nie analyzovali. Pochopenie prichádza na základe prežitých skúseností. Každý deň sa snažíme aplikovať časť programu na náš osobný život.

Máme za to, že nie je vhodné označkovať, respektíve zaškatuľkovať si jednotlivé stupne choroby alebo zdravia. Príznaky a symptóny našich problémov môžu byť síce odlišné, ale ich základné emócie sú rovnaké alebo podobné. Zistili sme, že v našich ťažkostiach alebo chorobách nie sme jedineční, ale máme spoločné priesečníky.

Každá osoba má právo na svoje vlastné názory a má zároveň právo ich na sedeniach S.E.A. vyjadriť v súlade s pravidlami S.E.A.. Všetci sme si rovní, nikto nie je dôležitejší ako iný.

Najlepšie na S.E.A. programe je to, že na našich stretnutiach môžeme povedať čokoľvek a pritom si byť istý v tom, že to, čo sme povedali zostane za bránami S.E.A.. Čokoľvek, čo sa dozvieme na stretnutí, telefonicky alebo od iného člena je dôverné a nesmie byť poskytnuté tretej osobe, žiadnemu z ostatných členov S.E.A., manželom-manželkám, rodinám, príbuzným alebo priateľom. Originál textu prešiel úpravou a bol prevzatý z Dvanástich užitočných konceptov Anonymných Emócií.

Dvanásť prísľubov Anonymných jednotlivcov s duchovnými zážitkami.

Pevne veríme, že v rámci našej snahy o vyriešenie tejto namáhavej fázy nášho vývoja sa v nás postupne udejú nasledovné zmeny:

1. Spoznáme novú slobodu a nové šťastie.

2. Nebudeme ľutovať minulosť a zároveň si nebudeme želať zatvoriť pred ňou dvere.

3. Naučíme sa chápať slovo pokoj, a spoznáme skutočný pokoj mysle.

4. Bez ohľadu na to, čím všetkým sme prešli pochopíme, že naše

skúsenosti môžu byť prospešné aj pre iných.

5. Pocity zbytočnosti a sebaľútosti postupne ustúpia.

6. Stratíme záujem o sebecké záležitosti a začneme sa zaujímať aj o iných.

7. Prestaneme sa zaujímať o sebahľadanie.

8. Zmení sa náš celkový postoj a pohľad na život.

9. Strach z ľudí a ekonomickej neistoty nás opustí.

10. Naučíme sa intuitívne spoznávať, ako zvládať situácie, ktoré pre nás boli predtým ťažko zvládnuteľné.

11. Postupne v sebe zakotvíme pocit bezpečnosti.

12. Uvedomujeme si, že Boh pre nás robí to, čo sme neboli schopní pre seba urobiť my sami.

Vyššie uvedené prísľuby (naše budúce nádeje) sa môžu zdať ako extravagantné sľuby, avšak nie sú. Postupne sa v našich radoch napĺňajú. Niekedy rýchlejšie, inokedy pomalšie.

Originál textu prešiel úpravou a bol prevzatý z Dvanástich Prísľubov Anonymných Alkoholikov (AA) a Anonymných Emócií (AE).

Len pre dnešok.

 1. Len pre dnešok sa pokúsim prežiť tento deň naplno. Nebudem sa snažiť vysporiadať sa so všetkými mojimi problémami naraz. V tejto chvíli som schopný urobiť niečo, čo by ma odradilo keby v tom mám pokračovať celý život.
 2. Len pre dnešok sa pokúsim byť šťastný, uvedomujúc si, že moje šťastie nezáleží od toho, čo iní urobia, hovoria, alebo čo sa okolo mňa deje. Šťastie je výsledok toho, že som bol schopný nájsť pokoj/zmierenie so sebou samým.
 3. Len pre dnešok sa budem snažiť prispôsobiť tomu, čo je a nie prispôsobiť všetko mojim vlastným želaniam. Prijmem svoju rodinu, svojich priateľov, svoju prácu, a okolnosti, ktoré sa ma týkajú tak, ako sa spontánne objavia a prídu.
 4. Len pre dnešok sa postarám o svoje fyzické zdravie; Budem si precvičovať svoju myseľ; prečítam si niečo duchovné.
 5. Len pre dnešok sa pokúsim , aby som bol láskavý k niekomu koho stretnem, aj keby ma to stálo veľa úsilia. Budem ohľaduplný, hovoriť mierne a vynasnažím sa vyzerať čo najlepšie. Nebudem zbytočne kritizovať alebo hľadať chyby, nebudem sa snažiť nikoho poučovať ani riadiť, okrem seba samého.
 6. Len pre dnešok urobím dobrý skutok pre niekoho iného, ale tak, aby sa o tom nikto nedozvedel. Ak sa o tom niekto dozvie, skutok sa nebude počítať. Urobím tiež minimálne jednu vec, ktorú urobiť nechcem a nejakú malú láskavosť pre môjho suseda.
 7. Len pre dnešok si urobím vlastný program. Možno ho nebudem presne dodržiavať, ale budem ho mať. Budem sa snažiť vyhnúť dvom nepriateľom – náhleniu a nerozhodnosti.
 8. Len pre dnešok sa prestanem vyhovárať, že nemám čas. Ak sa na čas neprestanem vyhovárať, tak si ho skutočne nikdy nenájdem. Ak chcem mať čas, musím si ho vedieť nájsť.
 9. Len pre dnešok si vyhradím čas na pokojnú meditáciu, v rámci ktorej budem myslieť na existenciu vyššej sily vo mne, na mňa samého, ako aj na môjho suseda. Budem sa uvoľňovať a hľadať pritom pravdu.
 10. Len pre dnešok sa nebudem báť. Obzvlášť si dám záležať na tom, aby som sa nebál byť šťastný, tešiť sa z toho, čo je dobré, čo je krásne a čo robí život príjemným.
 11. Len pre dnešok sa nebudem porovnávať s ostatnými. Budem sa akceptovať taký, aký som a žiť najlepšie ako viem.
 12. Len pre dnešok som sa rozhodol uveriť, že tento deň dokážem prežiť.

Copyright: S.E.A.

Ak máte záujem pridať sa k 12 krokovému programu SEA kontaktujte nás na: seaslovakia@gmail.com

Česká verze

12 kroků S.E.A. (Anonymní jednotlivci s duchovními zážitky).

 1. Přiznáváme, že jsme bezmocní před důsledky našeho duchovního prožívání – jinými slovy – náš život se stal nezvládnutelným.
 2. Došli jsme k poznání, že existuje větší Síla než my, která nám může pomoci navrátit nás k duševní pohodě a rovnováze.
 3. Rozhodli jsme se odevzdat naši vůli a naše životy do péče Boha (přičemž ponecháváme na svobodné vůli každého z nás, jak rozumí pojmu Bůh).
 4. Rozhodli jsme se hledat sebe sama, přehodnotit naši minulost a bez jakéhokoliv strachu vyhodnotit v čem spočívají naše silné a slabé stránky.
 5. Přiznali jsme se před Bohem, sebou samým a též před našimi bližními přesnou podstatu našich hříchů.
 6. Jsme připraveni nechat Boha odstranit všechny tyto chyby (hříchy) našeho charakteru.
 7. S pokorou žádáme Boha o odstranění našich nedostatků.
 8. Vytvořili jsme seznam všech osob, kterým jsme ublížili, včetně nás samých, a jsme ochotni nahradit škody všem těm, kterým jsme ublížili.
 9. Všude, kde to jen bylo možné, jsme se snažili nahradit škody způsobené přímo těm osobám, kterým jsme ublížili, s vyjímkou situace, v rámci které, by takové nahrazení škody mohlo těmto anebo jiným osobám ublížit.
 10. I nadále pokračujeme v každodenním hledání a vyhodnocování našich slabých a silných stránek, které jsou součástí našeho charakteru a když uděláme chybu, ihned se to snažíme přiznat a napravit.
 11. Snažíme se prostřednictvím modlitby a meditace zlepšit náš vědomý kontakt s Bohem (přičemž ponecháváme na svobodné vůli každého z nás, jak pojmu Bůh rozumí).
 12. Pokud jsme v důsledku těchto (12) kroků zažili duchovní transformaci, pokusíme se naše poselství tlumočit i ostatním a zároveň uplatnit výše uvedené principy ve všech našich následujících krocích.

12 Tradic Anonymních jednotlivců s duchovními zážitky. 

 1. Naše společné blaho by mělo být na prvním místě; Duchovní prožívání a vývoj každého z nás záleží na jednotě dosáhnuté v rámci S.E.A.
 2. Pro účely naší skupiny existuje pouze jedna konečná autorita – a tou je milující Bůh, tak jak je schopný se projevit ve svědomí této skupiny. Lídři naší skupiny nerozkazují a neovládají. Jsou pouhými služebníky, kterým byla dána důvěra.
 3. Jedinými požadavkem na členství v S.E.A. je touha integrovat duchovní probuzení a zážitky.
 4. Každá skupina by měla pracovat samostatně, s vyjímkou záležitostí ovlivňujících jiné skupiny anebo S.E.A. jako celek.        
 5. Každá skupiny má pouze jeden primární účel – odevzdat své poselství duchovně rozvíjejícím se osobám s přetrvávajícími problémy.
 6. S.E.A. skupina by nikdy neměla schvalovat, financovat anebo propůjčovat své jméno jakýmkoliv akcím, které přímo anebo nepřímo souvisí s její činností. Je to z toho důvodu, aby nás problémy spojené s penězi, majetkem a prestiží, které by hypoteticky v rámci naší činnosti mohly vzniknout, neodklonily od primárního účelu.
 7. Každá S.E.A. skupina by měla být plně soběstačná a nepřijímat finanční příspěvky od třetích stran.
 8. S.E.A. skupina by měla sdružovat výhradně neprofesionály. Naše střediska služeb však mají povoleno zaměstnávat odborné pracovníky.
 9. S.E.A. by se nemělo přeměnit na organizované sdružení; můžeme však vytvářet podpůrné poradní orgány anebo výbory přímo zodpovědné těm, kterým jsou určené.
 10.  S.E.A. nedisponuje žádnými názory, které se týkají vnějších záležitostí. Z tohoto důvodu by se S.E.A. neměl zúčastňovat veřejných diskuzí.
 11.  Naše politiky v oblasti vztahů s veřejností je založena spíše na spontánní přitažlivosti pro jiné než na propagaci; našim zájmem je udržovat osobní anonymitu i na mediální úrovni t.j. v rámci tisku, rozhlasu a televize.
 12.  Dodržování anonymity je duchovním základem všech našich tradic. Má nám připomínat, že zásady jsou důležitější než prestiž jednotlivých osobností.

Dvanáct užitečných konceptů S.E.A. (Anonymních jednotlivců s duchovními zážitky)

Stali jsme se součástí S.E.A., abychom se naučili žít novým způsobem života prostřednictvím dvanácti krokového programu skupiny Anonymním Emocí, který se skládá z Dvanácti kroků, Dvanácti tradic, konceptů, modlitby Pokoje, sloganů, duchovních vstupů pod názvem “Jen pro dnešek”, S.E.A. literatury, týdenních setkání, telefonických a osobních kontaktů a zároveň proto, abychom se naučili žít tento program krok za krokem. Nesnažíme se řešit problémy jiných osob – přicházíme řešit sebe samého a sdílet naše zkušenosti, sílu a naději pro ostatní.

Jsme experti jen na naše vlastní příběhy, na to, jak se snažíme prožívat a procítit tento program a na to, jak program funguje nám a co nám S.E.A. přináší. Nikdo nemluví za S.E.A. jako celek.

Respektujeme anonymitu – nepokládáme žádné otázky. Snažíme se vytvořit atmosféru lásky a přijetí. Je nám jedno kdo jste, anebo co jste udělali. Zkrátka jste u nás vítáni.

Nesoudíme; nekritizujeme; nehádáme se. Neposkytujeme rady týkající se osobních anebo rodinných záležitostí.

S.E.A. je naším nástrojem na pro neustálé opakování toho, co nás trápí. Je způsobem, jak se naučit oddělit od našich problémů. Součástí dosažení stavu pokoje je i schopnost žít v pokoji s našimi nevyřešenými problémy.

Nikdy nemluvíme o náboženství, politice, otázkách týkající se vnitřních či mezinárodních záležitostí a jiných systémů víry anebo strategií. S.E.A. se nevyjadřuje k žádným otázkám existujícím mimo jeho působnost.

S.E.A. je duchovní, ne náboženský program. Neobhajujeme žádný konkrétní systém víry.

Náš program navrhuje věřit v Sílu a Moc, která je větší než my – jinými slovy věřit v sílu “Boha, tak jak ho chápe každý z nás”. Tím může být lidská láska, síla dobra, náš S.E.A. program, příroda, vesmír, Bůh, anebo jakýkoliv subjekt, který si člen zvolí jako symbol osobní vyšší moci.

Program S.E.A. je tu na to, abychom ho využívali, ne analyzovali. Pochopení přichází na základě prožitých zkušeností. Každý den se snažíme aplikovat část programu na náš osobní život.

Máme za to, že není vhodné označovat, respektive zaškatulkovat si jednotlivé stupně choroby nebo zdraví. Příznaky a symptomy našich problémů mohou být sice odlišné, ale jejich základní emoce jsou stejné nebo podobné. Zjistili jsme, že v našich těžkostech či chorobách nejsme jedineční, ale máme společné průsečíky.

Každá osoba má právo na své vlastní názor a má zároveň právo je na sezeních S.E.A. vyjádřit v souladu s pravidly S.E.A. Všichni jsme si rovni, nikdo není důležitější než ostatní.

Nejlepší na programu S.E.A. je to, že na našich setkáních můžeme říct cokoliv a přitom si být jisti v tom, že to, co jsme řekli zůstane pouze v rámci S.E.A.. Cokoliv, co se dozvíme na setkání, telefonicky nebo od jiného člena je důvěrné a nesmí být poskytnuto třetí osobě, žádnému z ostatních členů S.E.A., manželům-manželkám, rodinám, příbuzným nebo přátelům. Originál textu prošel úpravou a byl převzatý z Dvanácti užitečných konceptů Anonymních Emocí.

Dvanáct příslibů Anonymních jednotlivců s duchovními zážitky

Pevně věříme, že v rámci naší snahy o vyřešení této namáhavé fáze našeho vývoje se v nás postupně stanou následující změny :

 1. Poznáme novou svobodu a nové štestí.
 2. Nebudeme litovat minulosti a zároveň si nebudeme přát před ní zavřít dveře.
 3. Naučíme se chápat slovo pokoj a poznáme skutečný pokoj mysli.
 4. Bez ohledu na to, čím vším jsme prošli pochopíme, že naše zkušenosti mohou být   prospěšné i pro jiné.
 5. Pocity zbytečnosti a sebelitosti postupně ustoupí.
 6. Ztratíme zájem o sobecké záležitosti a začneme se zajímat i o ostatní.
 7. Přestaneme se zajímat o hledání sebe sama.
 8. Změní se náš celkový postoj, a pohled na život.
 9. Opustí nás strach z lidí a ekonomické nejistoty.
 10. Naučíme se intuitivně poznávat, jak zvládat situace, které pro nás byli předtím těžce zvládatelné.
 11. Postupně v sobě zakotvíme pocit bezpečnosti.
 12. Uvědomíme si, že Bůh pro nás dělá to, co jsme nebyli schopni pro sebe udělat my sami.

Výše uvedené přísliby (naše budoucí naděje) se mohou zdát jako extravagantní sliby, avšak není tomu tak. Postupně se v našich řadách naplňují. Někdy rychle, jindy pomalu.

Originál textu prošel úpravou a byl převzatý z Dvanácti Příslibů Anonymních Alkoholiků (AA) a Anonymních Emocí (AE)..

Jen pro dnešek

 1. Jen pro dnešek se pokusím prožít tento den naplno. Nebudu se snažit vypořádat se se všemi mými problémy najednou. V této chvíli jsem schopen udělat něco, co by mě odradilo, kdybych v tom měl pokračovat celý život.
 2. Jen pro dnešek se pokusím být štastný, a uvědomím si, že moje štestí nezáleží na tom, co dělají nebo říkají ostatní, nebo co se okolo mne děje. Štestí je výsledkem toho, že sem byl schopný najít pokoj/smíření se sebou samým.
 3. Jen pro dnešek se budu snažit přizpůsobit se tomu, co je a nebudu se ve všem přizpůsobovat  mým vlastním přáním. Přijmu svoji rodinu, své přátele, svoji práci a okolnosti, které se mě týkají tak, jak se spontánně objeví a přijdou.
 4. Jen pro dnešek se postarám o svoje fyzické zdraví; Budu si procvičovat svoji mysl; Přečtu si něco duchovního.
 5. Jen pro dnešek se pokusím, abych byl laskavý k někomu koho potkám, i kdyby mě to stálo mnoho úsilí. Budu ohleduplný, méně hovorný a vynasnažím se vypadat co nejlépe. Nebudu zbytečně kritizovat nebo hledat chyby, nebudu se snažit nikoho poučovat ani řídit, mimo sebe samého.
 6. Jen pro dnešek udělám dobrý skutek pro někoho jiného, ale tak, aby se o tom nikdo nedozvěděl. Když se o tom někdo dozví, dobrý skutek se nebude počítat. Udělám také minimálně jednu věc, kterou udělat nechci a nějakou malou laskavost pro mého souseda.
 7. Jen pro dnešek si udělám vlastní program. Možná ho nebudu moci dodržet přesně, ale budu ho mít. Budu se snažit vyhnout dvěma nepřátelům – unáhlenosti a nerozhodnosti.
 8. Jen pro dnešek se přestanu vymlouvat, že nemám čas. Pokud se na nedostatek času nepřestanu vymlouvat, tak si ho skutečně nikdy nenajdu. Pokud chci mít čas, musím vědět jak si ho najít.
 9. Jen pro dnešek si vyhradím čas na pokojnou meditaci, v rámci které budu myslet na existenci vyšší síly ve mně, na sebe sama, a i na mého souseda. Budu se uvolňovat a přitom hledat pravdu.
 10. Jen pro dnešek se nebudu bát. Obzvlášť si dám záležet na tom, abych se nebál být štastný, budu se těšit z toho, co je dobré, co je krásné a co dělá život příjemným.
 11. Jen pro dnešek se nebudu porovnávat s ostatními. Budu se akceptovat takový, jaký sem a žít jak nejlépe dovedu.
 12. Jen pro dnešek jsem se rozhodl uvěřit, že tento den dokáži přežít.

Copyright: S.E.A.

Pokud máte zájem se přidat k 12 krokovému programu S.E.A. kontaktujte nás na : seaslovakia@gmail.com